Dezvoltare profesională

Cursurile autorizate ProPark sunt o oportunitate pentru fiecare de a învăţa o nouă meserie, de a se specializa pe un domeniu complex, indiferent dacă există sau nu experienţă anterioară în domeniul ariilor protejate. Metodele folosite urmează proceduri reglementate oficial, cu susținerea unui examen autorizat la finalul fiecărui modul complet. Se eliberează Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor vârstnice și de Ministerul Educației Naționale.

Curs „Servicii Ranger”: program de formare profesională autorizat A.N.C. pentru ocupaţia Ranger, Cod C.O.R. 511315. Personalul de teren obţine competenţe prin care contribuie la activități de menținere a speciilor și habitatelor de interes comunitar și la reglementarea activităților care pot avea impact asupra acestora.
Tematici:
• arii protejate – rol, importanță, beneficii, viziune,
• comunicare cu vizitatorii și managementul vizitatorilor,
• rolul și atribuțiile rangerului,
• managementul conservării și monitorizare,
• managementul situațiilor conflictuale,
• managementul voluntarilor,
• legislație în sprijinul ariilor protejate,
• tehnici de monitorizare (teren).


Curs „Responsabil relația cu comunitățile”: program de formare profesională autorizat A.N.C. pentru ocupaţia Facilitator de dezvoltare comunitară, Cod C.O.R. 341204. Formarea de specialiști capabili să contribuie la implicarea activă a comunităților în administrarea ariilor naturale protejate, în vederea gestionării armonioase a teritoriului comun.

Curs „Specialist arii protejate”: program de formare profesională autorizat A.N.C. pentru ocupaţia Specialist în arii protejate, Cod C.O.R. 213306. Ocupaţia este specifică domeniului protecția mediului urmărind elaborarea și implementarea de planuri și acțiuni pentru a proteja, conserva, reface cât și pentru a reduce și a preveni deteriorarea continuă a biodiversității, peisajului și a valorilor culturale din cele mai importante zone ale patrimoniului natural al țării, având la bază politicile europene și naționale de conservare a naturii precum și studii detaliate din ariile protejate în care își desfășoară activitatea.
Tematici:
• asigurarea măsurilor de conservare a biodiversității în ariile protejate,
• menţinerea integrităţii ariei protejate,
• asigurarea managementului vizitatorilor în aria protejată,
• educarea publicului privind aria protejată.

Curs „Comunicator pentru aria protejată”: program de formare profesională autorizat A.N.C. pentru ocupaţia Asistent relații publice și comunicare (studii medii), Cod C.O.R. 342906.
Tematici:
• organizarea campaniilor de comunicare integrate,
• evaluarea eficienţei programelor de relaţii publice,
• eficientizarea comunicării în organizaţie,
• menţinerea relaţiilor cu mass-media,
• pregătirea întâlnirilor de lucru.

Curs „Responsabil educație ecologică”: competenţele necesare de a derula activităţi de animaţie pentru natură, adresate copiilor având vârsta între 7 şi 14 ani, prin dobândirea de cunoştinţe de bază teoretice, cunoştinţe practice, prin testarea şi experimentarea unor animaţii şi prin adoptarea unei conduite potrivite animatorului pentru natură.


Cursurile ProPark sunt un suport pentru administratorii, custozii sau personalul nou angajat de către administratorii cu experienţă, să înţeleagă mai bine ce înseamnă managementul unei arii protejate (inclusiv siturile Natura 2000) şi ce cunoştinţe sunt necesare pentru un management eficient. Durata fiecărui seminar diferă în funcţie de tematică, de la 2 zile (seminarii cu o singură tematică), până la 12 zile (module complexe, autorizate Autoritatea Națională pentru Calificări).

Curs „Managementul ariei protejate: elemente de bază”: noţiuni şi elemente de bază necesare pentru managementul ariilor protejate.

Curs „Managementul operaţional al ariilor protejate”: sistem de arii protejate, legislaţie, funcții de management ale administrațiilor de arii protejate, management eficient al unei arii protejate.

Curs „Elaborarea planului de management”: conţinut şi procedură de elaborare a regulamentului şi a planului de management al unei arii protejate, coordonarea procesului participativ de elaborare a regulamentului şi a planului de management adaptabil.


Curs „Introducere în GIS”: noțiuni introductive, sisteme de coordonate, tipuri de date folosite, integrarea datelor din diverse surse, realizarea hărților.

Curs „Managementul conservării biodiversităţii”: definire şi concept pentru conservarea biodiversității, recomandări practice și exemple de programe de management al conservării.

Curs „Legislație națională și europeană pentru arii protejate”: interpretare a legislației relevante pentru ariile protejate, modalități și intrumente de cunoaștere și recunoaștere a măsurilor de prevenire și stopare a activităților ilegale.

Curs „Evaluarea impactului asupra mediului/ Evaluarea de mediu: etapele procedurale”: etape şi proceduri, modalităţi de evaluare şi factorii responsabili.

Curs „Comunicare - elemente de bază”: soluţii de comunicare printr-o abordare flexibilă, inovativă şi plină de încredere în forţele proprii, dezvoltarea abilităţilor de a colabora cu alţii şi de a-şi perfecţiona tehnicile de comunicare.

Curs „Comunicare pentru arii protejate - modul extins”: curs de perfecţionare în comunicare, autorizat A.N.C. Certificat de absolvire pentru ocupația asistent relații publice și comunicare (studii medii), Cod C.O.R. 342906, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor vârstnice și Ministerul Educației Naționale.

Curs „Managementul voluntarilor”: evaluarea nevoilor organizației și ale comunității, planificarea şi managementul programului: recrutare, coordonare, fidelizare, instruire şi evaluare.

Curs „Tehnici de animaţie pentru natură şi educaţie ecologică”: conduita animatorului pentru natură, pregătirea activităţilor de animaţie pentru natură, adresate copiilor (7 şi 14 ani).


Cursurile ProPark sunt un reper de dezvoltare profesională şi personală, şi propun direcţii de management al conflictelor, de soluţionare creativă a problemelor din activitatea cotidiană, şi de îmbunătăţire a relaţiilor interumane. Voluntariatul şi animaţia pentru natură sunt alte două seminarii care exersează comunicarea eficientă, adaptată la nevoile concrete ale grupurilor ţintă.

Curs „Comunicare-elemente de bază”: dezvoltarea abilităţilor de a colabora cu alţii şi perfecţionarea tehnicilor de comunicare, de dezvoltare personală şi de prezentare.
Tematici:
• ce este comunicarea,
• bariere în comunicare,
• comunicare nonverbală,
• ascultare activă, asertivitate, feed-back constructiv,
• prezentarea în public,
• comunicare externă (informaţii de bază),
• organizarea de întâlniri (logistică).Curs „Comunicare pentru arii protejate- modul extins”: curs de perfecţionare în comunicare, autorizat A.N.C. Certificat de absolvire pentru ocupația asistent relații publice și comunicare (studii medii), Cod C.O.R. 342906, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor vârstnice și Ministerul Educației Naționale.
Tematici:
• organizarea campaniilor de comunicare integrate,
• evaluarea eficienţei programelor de relaţii publice,
• eficientizarea comunicării în organizaţie,
• menţinerea relaţiilor cu mass-media,
• pregătirea întâlnirilor de lucru.

Curs „Managementul voluntarilor”: coordonarea activităţilor de voluntariat într-o organizaţie.
Tematici:
• managementul voluntarilor în ariile protejate,
• evaluarea nevoilor organizației și ale comunității,
• planificarea şi managementul programului,
• recrutarea voluntarilor, coordonarea, fidelizarea și instruirea voluntarilor,
• evaluarea programului.

Curs „Tehnici de animaţie pentru natură şi educaţie ecologică”: obţinerea de competenţe necesare pentru a derula activităţi de animaţie pentru natură, adresate copiilor având vârsta între 7 şi 14 ani, prin dobândirea de cunoştinţe de bază teoretice, cunoştinţe practice, prin testarea şi experimentarea unor animaţii şi prin adoptarea unei conduite potrivite animatorului pentru natură.


Cursurile ProPark sunt un suport pentru administratorii, custozii sau personalul nou angajat de către administratorii cu experienţă să înţeleagă importanţa ecoturismului şi a interpretării naturii, în viziunea complexă a managementului unei arii protejate.

Curs „Ecoturism şi managementul vizitatorilor în arii protejate”: organizat în parteneriat cu Asociația de Ecoturism din România.
Tematici:
• noţiuni de turism şi ecoturism,
• conceptul de destinaţie ecoturistică,
• planul de management al vizitatorilor
• strategia de dezvoltare a unui turism durabil pentru o destinaţie,
• iniţierea strategiei de vizitare pentru o arie protejată.


Curs „Trasee tematice şi elemente de interpretare a naturii”: planificarea interpretării şi de integrare a elementelor de interpretare în planul de management și în planul de management al vizitatorilor (strategia de vizitare).
Tematici:
• tehnici de interpretare a naturii şi a elementelor de cultură și tradiție locală,
• interpretarea naturii cu ajutorul unui ranger/ghid,
• organizării de programe de educație sau de ecoturism,
• planificarea unei poteci tematice pentru pregătirea unui proiect de finanțare,
• implementarea tehnicilor de interpretare pe o potecă tematică,
• exemplificarea în teren pe o potecă model, finalizată, în Parcul Național Călimani,
• noțiuni de bază în planificarea centrelor de vizitare.


Curs „Management forestier responsabil”: Grup țintă: personalului silvic de specialitate, cu studii superioare, implicat în procesul de management forestier din cadrul Ocoalelor şi Direcţiilor Silvice.
Teme:
• certificarea managementului forestier,
• păduri cu valoare ridicată de conservare,
• lemn mort,
• noţiuni introductive de arii protejate,
• schimbări climatice.


Curs „Managementul resurselor naturale în arii protejate”: Tematică: Utilizarea durabilă a pădurilor şi managementul durabil al apelor: perspectiva strategică, implicarea factorilor interesați, măsuri de management biodiversitate/sălbăticie; importanța colaborării cu
alte sectoare (ape/ păduri, vânătoare, turism), influențarea strategiei sectoriale și de dezvoltare durabilă.

Curs „Managementul terenurilor cu valoare ridicată de conservare”: Susțierea localnicilor și a organizațiilor din comunități să beneficieze de pe urma terenurilor agricole cu valoare ridicată de conservare prin activități durabile, generatoare de venituri și bunăstare.

Alte cursuri: curs „Planificarea strategică”, curs „Managementul afacerilor verzi”